Home / ITA

ITA

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (MOIT10)

:: บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป รอบ 6 เดือน ปี 2567 ดาวน์โหลด :: บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2567 ดาวน์โหลด :: รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 …

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567( MOIT16)

:: รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ) รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ …

Read More »

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (MOIT19)

:: บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด :: รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS ปี 2567 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด …

Read More »

หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (MOIT18)

:: บันทึกข้อความรายงานคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2567 ดาวน์โหลด :: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2567 ดาวน์โหลด :: หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 67 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (MOIT2)

:: ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ ดาวน์โหลด :: แผนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด :: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดาวน์โหลด :: แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ปี 2567 …

Read More »

การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (MOIT13)

:: แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่ ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงไว้ในที่เปิดเผย ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด :: แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ …

Read More »

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ (MOIT17)

:: บันทึกข้อความขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด :: รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …

Read More »

การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567 (MOIT20)

:: โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ …

Read More »

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (MOIT11)

:: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาโภชนาการ ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดดครงการฯ ปี 67 ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาสักยภาพของอาสาโภชนา 67 ดาวน์โหลด :: รายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาสาโภชนา 67 …

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง (MOIT14)

:: บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด :: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ดาวน์โหลด :: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด :: หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

Read More »