Home / ITA

ITA

แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (MOIT 15)

:: บันทึกข้อความลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด :: คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2567 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 …

Read More »

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) :: บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และการขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ ดาวน์โหลด :: …

Read More »

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

– 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม ดาวน์โหลด – 1.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด – 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด – 3.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ ดาวน์โหลด – 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ …

Read More »

MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

:: บันทึกข้อความแจ้งประกาศมาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 2566 ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดาวน์โหลด :: หนังสือแจ้งเวียนประกาศและมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

MOIT17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

:: บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 …

Read More »

MOIT10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบบประมาณ 2566

:: บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ต.ต.65 – มี.ค.66) ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 – มี.ค.66) ดาวน์โหลด :: …

Read More »

MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และบันทึกข้อรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 …

Read More »

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด :: รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566 …

Read More »

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ::  บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และการขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ ดาวน์โหลด :: …

Read More »

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1- บันทึกข้อความลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ ดาวน์โหลด 1.2- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 1.3- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ …

Read More »