การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (MOIT13)


:: แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่ ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงไว้ในที่เปิดเผย ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: คำสั่งคณะกรรมการ PTC ดาวน์โหลด
:: หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการประชุมที่มีวาระการประชุมเรื่องการคัดเลือกรายการยา ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดวื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 67 ดาวน์โหลด
:: รายงานการประเมินผลตามแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 67 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 67 ดาวน์โหลด