แพทย์หญิงจันทรา นราตรีคูณ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบริการสุขภาพ