การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ (MOIT17)


:: บันทึกข้อความขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
:: รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 67 ดาวน์โหลด