การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567 (MOIT20)


:: โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
:: ภาพกิจกรรมในการจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด