Home / ITA (page 2)

ITA

เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน (MOIT21)

:: บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ 67 ดาวน์โหลด :: เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ปี 67 ดาวน์โหลด :: เจตนาราณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ปี 67 ดาวน์โหลด :: เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดวื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 67 ดาวน์โหลด :: …

Read More »

แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (MOIT22)

:: บันทึกข้อความรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี 2567 ดาวน์โหลด :: แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน ปี 67 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี 67 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 …

Read More »

มาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ ปี 2567 (MOIT12)

:: บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ปี 67 ดาวน์โหลด :: ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคฯ ปี 2567 ดาวน์โหลด …

Read More »

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานฯ ระดับดีเด่น และดีมาก

:: 1. บันทึกข้อความผู้บริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดาวน์โหลด :: 2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด :: 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

Read More »

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

:: 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดาวน์โหลด :: 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดาวน์โหลด :: 3. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดาวน์โหลด :: 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (MOIT 15)

:: บันทึกข้อความลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด :: คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2567 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 …

Read More »

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) :: บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และการขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ ดาวน์โหลด :: …

Read More »

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

– 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม ดาวน์โหลด – 1.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด – 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด – 3.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ ดาวน์โหลด – 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ …

Read More »

MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

:: บันทึกข้อความแจ้งประกาศมาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 2566 ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดาวน์โหลด :: หนังสือแจ้งเวียนประกาศและมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

MOIT17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

:: บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 …

Read More »