MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม ดาวน์โหลด
1.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด
3.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ ดาวน์โหลด
4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด