เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน (MOIT21)


:: บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ 67 ดาวน์โหลด
:: เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ปี 67 ดาวน์โหลด
:: เจตนาราณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ปี 67 ดาวน์โหลด
:: เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดวื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 67 ดาวน์โหลด
:: กิจกรรมและภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด