Home / ITA (page 10)

ITA

กิจกรรมกลุ่มบริหารความโปร่งใส่ (EB19)

:: ข้อกำหนดการดำเนินการของกลุ่มบริหารความโปร่งใส ดาวน์โหลด :: คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบริหารความโปร่งใส ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมกลุ่มบริหารความโปร่งใส ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2563 (EB23)

:: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2563 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (EB12)

:: แผนฏิบัติการ 2563 (แผนงานโครงการ) ติดตามการดำเนินการตามแผน ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ การติดตามแผนปฏิบัติการ 2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (EB11)

:: รายงานผล โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ รายงานผล โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (EB10)

:: แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ปี2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2563 (EB21)

:: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 (EB20)

:: บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดาวน์โหลด :: เล่มรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563

:: รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2563 และแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 (EB24)

รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (EB 14) :: บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตาม แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »