รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 (EB20)


:: บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดาวน์โหลด
:: เล่มรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด