คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2563 (EB21)


:: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด