แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (MOIT 15)


:: บันทึกข้อความลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
:: คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2567 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยะรรมปีงบประมาณ 2567 (ฟอร์มใหม่) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด