Home / ITA (page 5)

ITA

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก (MOIT 8)

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2565 (MOIT19)

:: บันทึกข้อความกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนประจำปี 2565 ของหน่วยงาน (MOIT18)

:: หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 65 ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด :: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (MOIT17)

:: บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนฯ65 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ65 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ65 (แบบฟอร์มที่ 2) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (MOIT16)

:: บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 65 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 65 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปี 65 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ …

Read More »

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2565 (MOIT20)

:: บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด :: รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด :: รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร การให้ หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ …

Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (MOIT 8 )

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร (MOIT 7)

:: หนังสือเวียนประกาศมาตรการการมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด :: หนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มภารกิจรับทราบ ดาวน์โหลด :: ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6)

:: บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ ดาวน์โหลด :: นโยบายการยริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (MOIT12)

:: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนวิถีใหม่ อสม.รวมใจ ห่างไกลโควิด – 19 (MOIT12) ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ 65 ดาวน์โหลด :: ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 65 ดาวน์โหลด :: แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการฯ65 ดาวน์โหลด :: …

Read More »