การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก (MOIT 8)


:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด