การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (MOIT 9)


:: ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด