รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (MOIT17)


:: บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนฯ65 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ65 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ65 (แบบฟอร์มที่ 2) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด