แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (MOIT16)


:: บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 65 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 65 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปี 65 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด