การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (MOIT 8 )


:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด