หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (MOIT11)


:: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาโภชนาการ ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดดครงการฯ ปี 67 ดาวน์โหลด
:: ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาสักยภาพของอาสาโภชนา 67 ดาวน์โหลด
:: รายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาสาโภชนา 67 ดาวน์โหลด
:: แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ดาวน์โหลด
:: รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอาสาโภชนาการ 67 ดาวน์โหลด
:: รายงานการชุมการจัดโครงการอาสาโภชนาการ 67 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาสาโภชนา 67 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด