หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (MOIT11)


:: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาโภชนาการ ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดดครงการฯ ปี 67 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด