แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง (MOIT14)


:: บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ดาวน์โหลด
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด
:: หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด