หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (MOIT18)


:: บันทึกข้อความรายงานคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2567 ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2567 ดาวน์โหลด
:: หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 67 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด