MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานฯ ระดับดีเด่น และดีมาก


:: บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ ดาวน์โหลด
:: ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด