MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567


1.1- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม ดาวน์โหลด
1.2- โครงการอบรม ดาวน์โหลด
2.- บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมฯ ดาวน์โหลด
3.- รายงานการอบรมฯ ดาวน์โหลด
4.- ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด
5.- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด