การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (MOIT2)


:: ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ ดาวน์โหลด
:: แผนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด
:: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดาวน์โหลด
:: แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ปี 2567 ดาวน์โหลด
:: ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด
:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 67 ดาวน์โหลด