Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 3)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เสื้อกันรังสี จำนวน 8 ตัว

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เสื้อกันรังสี จำนวน 8 ตัว :: เสื้อกันรังสี ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำาระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง :: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร :: เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ดังนี้ :: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ :: ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด …

Read More »

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

           โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือใช้งานนาน เป็นพัสดุที่หมดความจาเป็น หมดประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้งาน ถ้าหากใช้ต่อไปทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป :: การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,706 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »