Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)

:: เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้นฯ ดาวน์โหลด  

Read More »

แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

:: บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด :: ประกาศสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

:: บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งฯ ดาวน์โหลด :: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด :: หนังสือจัดสรรงบประมาณ-เงินบำรุง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานและงบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

:: บันทึกข้อความเงินบำรุง ดาวน์โหลด :: รายงานผลเงินบำรุง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4

:: บันทึกข้อความเงินงบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด :: รายงานผลงบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4)

:: บันทึกข้อความเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด :: รายงานผลงบประมาณ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »