Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการและเผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

:: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ  [ รายละเอียด …] :: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  [ รายละเอียด …]

Read More »

เอกสารโครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้และโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้   [รายละเอียด …] โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า เครื่องคัดกรองการได้ยินและเตียงประดับ 3ไก รายการละ 1

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องผ่านกล้องระบบวิดิทัศน์ และ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก รายการละ 1 ชุด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »