Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 10)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ขอเชิญเสนอราคาวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ร่วมจังหวัด นราธิวาส 2564-2565

:: หนังสือเชิญเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ดาวน์โหลด :: รายการยาซื้อร่วมจังหวัดนราธิวาส64-65 ดาวน์โหลด :: ฟอร์มกรอกข้อมูล สำหรับบริษัท ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศ การจัดซื้อยาร่วมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

:: หนังสือถึงบริษัทต่างๆ ดาวน์โหลด :: รายการยาซื้อร่วมจังหวัดนราธิวาส64-65 ดาวน์โหลด :: ใบเสนอราคา ดาวน์โหลด :: แบบเสนอข้อมูล ดาวน์โหลด :: หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ดาวน์โหลด :: Spec รวม64-65 115 ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน :: มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด  

Read More »

ประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง :: ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 :: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ :: จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »