Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 10)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

:: ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด  

Read More »

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิติลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

:: ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิติลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2564

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2564 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2564

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมีนาคม 2564 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

:: เอกสารการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด :: บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

:: เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ 9638 จำนวน 1 หลัง

:: เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)

:: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่1 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลด :: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่2 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

:: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่1 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด :: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่2 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »