Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด :: หนังสือจัดสรรงบประมาณ-เงินบำรุง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานและงบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

:: บันทึกข้อความเงินบำรุง ดาวน์โหลด :: รายงานผลเงินบำรุง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4

:: บันทึกข้อความเงินงบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด :: รายงานผลงบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4)

:: บันทึกข้อความเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด :: รายงานผลงบประมาณ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

:: แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

:: บันทึกข้อความฯ ดาวน์โหลด :: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

:: แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566

:: แบบ สขร.1 เดือนกันยายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

:: แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »