Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

:: แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

:: บันทึกข้อความฯ ดาวน์โหลด :: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

:: แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566

:: แบบ สขร.1 เดือนกันยายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

:: แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566

:: แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ระบบบำบัดน้ำเสีย

:: เอกสารประกาศขายตลาดพัสดุ ระบบบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลด :: รูปภาพประกอบจำหน่าย ระบบบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2566

:: แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 1,000MA พร้อมเครื่องแปลงภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล

:: เอกสารประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 1,000MA ฯ ดาวน์โหลด :: รูปภาพประกอบ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 1,000MA ฯ ดาวน์โหลด

Read More »