แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567


:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด
:: หนังสือจัดสรรงบประมาณ-เงินบำรุง ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด