คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง


:: บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งฯ ดาวน์โหลด
:: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด