Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2566

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566

:: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Automate RT-PCR Covid-19 พร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Automate RT-PCR Covid-19 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Automate Immunology พร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Automate Immunology ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Automate Chemistry พร้อมน้ำยา จำนวน 33 รายการ

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Automate Chemistry ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1

:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1

:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1

:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-งบลงทุน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

:: เอกสารการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด :: บัญชีการจำหน่ายพัสดุ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »