Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2565

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 15 เครื่อง

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 15 เครื่อง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 KVA พร้อมติดตั้ง

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 KVA พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อ/คอยย์เย็น ระบบปรับอากาศพิเศษชั้น 8

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อ/คอยย์เย็น ระบบปรับอากาศพิเศษชั้น 8 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เงินกู้ COVID-19 ปีงบประมาณ 2565)

:: เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เงินกู้ COVID-19) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565)

:: เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (งบค่าเสื่อม) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด  

Read More »