ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2566


:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด