ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566


:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด