ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด