ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดาวน์โหลด
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบดำเนินการ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด