ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ)