Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2564

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมีนาคม 2564 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

:: เอกสารการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด :: บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

:: เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ 9638 จำนวน 1 หลัง

:: เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)

:: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่1 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลด :: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่2 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

:: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่1 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด :: หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่2 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมกราคม 2564

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมกราคม 2564 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมกราคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564-2565 โดยให้เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล 15 กุมภาพันธ์ 2464 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566

:: รายการยา ดาวน์โหลด :: รายการเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »