Home / สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมเผยแพร่ ความรู้การปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่คุณครูและแจกหน้ากากอนามัยที่ศูนย์เด็กเล็กทรายทอง และศูนย์เด็กเล็กวัดโกลกเทพวิมล

          วันที่ 25 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ งานควบคุมโรค งานอาชีวเวชกรรม งานส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้การปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่คุณครูและแจกหน้ากากอนามัยที่ศูนย์เด็กเล็กทรายทอง และศูนย์เด็กเล็กวัดโกลกเทพวิมล อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  

Read More »

เผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่ผู้มารับบริการที่จุดคัดกรอง ผู้รับบริการคลินิกเบาหวาน และงานตรวจสุขภาพเชิงรุก

วันที่ 25 กันยายน 2562 ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่ผู้มารับบริการที่จุดคัดกรอง ผู้รับบริการคลินิกเบาหวาน และงานตรวจสุขภาพเชิงรุก

Read More »

ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์หมอกควันพร้อมแจกแผ่นพับให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 20 และ 24 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ออกรถประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์หมอกควันพร้อมแจกแผ่นพับให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

Read More »

กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกล stroke ณ ชุมชนทรายทอง

        วันที่ 20 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานรักษาพยาบาลชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนทรายทอง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Read More »

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนบาโงปริเม็ง

วันที่ 19 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานรักษาพยาบาลชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนบาโงปริเม็ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Read More »