กิจกรรมเผยแพร่ ความรู้การปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่คุณครูและแจกหน้ากากอนามัยที่ศูนย์เด็กเล็กทรายทอง และศูนย์เด็กเล็กวัดโกลกเทพวิมล


          วันที่ 25 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ งานควบคุมโรค งานอาชีวเวชกรรม งานส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้การปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่คุณครูและแจกหน้ากากอนามัยที่ศูนย์เด็กเล็กทรายทอง และศูนย์เด็กเล็กวัดโกลกเทพวิมล อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส