สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 2562


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 26562 ดังรายละเอียด

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน  2562 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด