เผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่ผู้มารับบริการที่จุดคัดกรอง ผู้รับบริการคลินิกเบาหวาน และงานตรวจสุขภาพเชิงรุก


วันที่ 25 กันยายน 2562 ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตัวเรื่องหมอกควันแก่ผู้มารับบริการที่จุดคัดกรอง ผู้รับบริการคลินิกเบาหวาน และงานตรวจสุขภาพเชิงรุก