เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2562 [22/10/2562]


เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

1.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2562 (PDF) : [ Download… ]

1.1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2562 (PDF) : [ Download… ]

1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2562 (PDF) : [ Download… ]