ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์หมอกควันพร้อมแจกแผ่นพับให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


เมื่อวันที่ 20 และ 24 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ออกรถประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์หมอกควันพร้อมแจกแผ่นพับให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก