Home / Uncategorized

Uncategorized

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 5 สิงหาคม …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19และรายชื่อผู้ที่จะฉีดวัคซีน วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชนทุกคนจะได้รับวัคซีนโควิด 19 สลับชนิด ดังนี้ [ เข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ] [ เข็มที่ 2 วัคซีน แอคต้าซินิก้า …

Read More »

ประกาศ เลื่อนสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานบริการ จากเดิมวันที่13 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็น 14 พฤษภาคม 2564 ส่วนเวลาและสถานที่สอบยังคงเป็นกำหนดการเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน  2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 กุมภาพันธ์ …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »