ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19และรายชื่อผู้ที่จะฉีดวัคซีน วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564


ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชนทุกคนจะได้รับวัคซีนโควิด 19 สลับชนิด ดังนี้

[ เข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ]

[ เข็มที่ 2 วัคซีน แอคต้าซินิก้า (Astra Zeneca) ]

1.ประชาชนที่มีรายชื่อคิวลำดับที่ 1-800 ให้มารับบริการฉีดวัคซีนที่อาคารสวนรื่นอรุณ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ลำดับคิวที่ 1-200 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 08.00 – 09.00
ลำดับคิวที่ 201-400 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 09.01 – 10.00
ลำดับคิวที่ 401-600 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 10.01 – 11.00
ลำดับคิวที่ 601-800 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 11.01 – 12.00
2.ประชาชนที่มีรายชื่อคิวลำดับที่ 801-1400 ให้มารับบริการฉีดวัคซีนที่อาคารสวนรื่นอรุณ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ลำดับคิวที่ 801-1000 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 08.00 – 09.00
ลำดับคิวที่ 1001-1200 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 09.01 – 10.00
ลำดับคิวที่ 1201-1400 รับบริการฉีดวัคซีน เวลา 10.01 – 11.00

*** ตรวจสอบี่ยชื่อได้จากไฟล์  [ ดาวน์โหลด …]