Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 5 รายการ

:: ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ  [ รายละเอียด …] :: ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนานไม่น้อยกว่า 130,000  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …] :: ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 14 รายการ

:: ซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องช่วยหัวใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก  [ รายละเอียด …] :: เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์และออกซิเจน  [ รายละเอียด …] :: ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ [ รายละเอียด …] :: ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง  …

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการ

:: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคทางเดินหายใจเด็กเล็ก ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ  [ รายละเอียด …] :: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคหอผู้ป่วยวิกฤติ ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ  [ รายละเอียด …] :: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคทางเดินหายใจ Negative Pressure (Airborne infection isolation) ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ [ รายละเอียด …] :: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคทางเดินหายใจในห้องฉุกเฉิน ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ   [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 รายการ

:: หลังคาเอนกประสงค์คลุมลานจอดรถยนต์  [ รายละเอียด …] :: เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด  [ รายละเอียด …] :: เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง  [ รายละเอียด …] :: เคร่ืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  [ รายละเอียด …] :: เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …] :: เคร่ืองช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ชุดหัวจ่อเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์  [ รายละเอียด …] :: เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …] :: หม้อต้มแผ่นความร้อน [ รายละเอียด …] :: หม้อแช่พาราฟิน  [ รายละเอียด …] :: เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า  [ …

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการและเผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

:: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ  [ รายละเอียด …] :: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  [ รายละเอียด …]

Read More »

เอกสารโครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้และโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้   [รายละเอียด …] โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ [รายละเอียด …]

Read More »