สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567


:: แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด