Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก :: ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จ้านวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จ้านวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ :: ตู้อบเด็ก ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง :: เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง :: เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 ตู้เย็นพลาสมาและเกล็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ตู้เย็นพลาสมาและเกล็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง :: ตู้เย็นพลาสมาและเกล็ดเลือด ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องเขย่าเลือดและชั่งน้าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องเขย่าเลือดและชั่งน้าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง :: เครื่องเขย่าเลือดและชั่งน้าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด :: ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด :: เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »